Onze activiteiten


Ontmantelen

Ontmantelen


Het droomproject van de klant begint vaak bij het ontmantelen van de oude afwerkingsmaterialen zoals vloerbekledingen, lichte scheidingswanden, valse plafonds, sanitair en allerhande technische installaties.

Hiervan hebben we ondertussen al miljoenen vierkante meters uitgevoerd. Soms gaat de klant een stapje verder en worden ook de bestaande harde bevloeringen, de chapes, de gemetste binnenmuren e.d. verwijderd. Die ontmantelingswerken kunnen in de meeste gevallen starten binnen 48 uur na bestelling.

Al de afwerkingsmaterialen worden op de werf maximaal gesorteerd en afgevoerd naar erkende verwerkingscentra waar ze verder worden uitgezuiverd zodat uiteindelijk een handvol specifieke afvalstromen overblijven. Wij noemen die afvalstromen liever reststromen aangezien ze vaak de basisingrediënten vormen voor nieuwe producten. Ze worden aangewend om nieuwe plastics te maken, nieuwe houtplaten, nieuw textiel, nieuw papier, enz. Het deel dat uiteindelijk niet rechtstreeks gebruikt wordt voor nieuwe producten zal verbrand worden en op die manier haar calorische waarde toch nog vrijgeven waardoor minder fossiele brandstoffen moeten worden aangesproken.

De laatste tijd is er een tendens en een wil merkbaar om afwerkingsmaterialen eerst in hun huidige vorm een nieuw leven te geven. Die initiatieven spitsen zich voornamelijk op het hogere gamma waarbij de materialen via webshops worden aangeboden of in toonzaalloodsen worden uitgestald. Oude kerkvloeren, blauwe steen, schouwen, parketten, deuren enz. worden op die manier al regelmatig ingezameld maar de wil is aanwezig om ook de iets meer banale elementen een nieuw leven te geven. Beschikbare tijd is daarbij evenwel een cruciale factor en daarom soms nog een struikelblok.

Tijdens de ontmantelingsfase worden de eventueel aanwezige gevaarlijke afvalstoffen apart ingezameld en afgevoerd naar erkende verwerkingscentra. Denken we bijvoorbeeld aan de tl- en kwiklampen, batterijen, radioactieve branddetectoren, gasflessen, koelvloeistoffen, enz. In Vlaanderen zijn die elementen reeds opgenomen in de afvalstoffeninventaris die de klant bij aanvang van de werken overhandigt aan de aannemer. Daarnaast zijn onze mensen ook extra getraind om oog te hebben voor die materialen zodat die uiteindelijk niet op de afvalberg of in het milieu terechtkomen.

Asbestverwijdering


De Meuter is in België erkend om alle soorten asbest te mogen verwijderen. Wij staan zelf in voor de opmaak van het werkplan en de communicatie hiervan met de overheid en de bevoegde instanties.

Asbest is decennialang beschouwd als een van de beste producten die er waren om zijn thermische, akoestische, brandwerende, mechanische en vochtwerende eigenschappen. Helaas was er ook een keerzijde aan al dat moois. Asbest bleek levensgevaarlijk te zijn. Niet zozeer door ernaar te kijken of door op het dak te liggen, maar wel wanneer er in geslepen werd, het brak, er tegen gestoot werd of simpelweg het door veroudering verweerde.

Uiteindelijk kwam er dan ook een verbod op het verwerken en gebruiken van asbestvezels. Daarmee was de instroom van nieuwe asbestproducten gestopt, maar het probleem was hiermee uiteraard niet opgelost. Het kwaad was geschied. De gebouwen zaten er vol mee. In ieder huis was er wel iets dat in asbest was: buisisolatie, afdichtingskoorden, brandwerende platen, bloempotten, dak- en gevelbekledingen. Ja, zelfs in de vinyltegels en in het pleisterwerk worden asbestvezels geteld.

De overheid heeft de bouwheer daarom verplicht om voorafgaand aan ieder werk een asbestinventaris te laten opstellen die al die toepassingen in kaart brengt.

Op basis van dat document kunnen wij vervolgens een prijs opstellen om die toepassingen op een veilige manier te verwijderen en als specialist u de nodige attesten en verwerkingscertificaten overmaken. Hiermee sluit u dit gevaarlijke hoofdstuk af en kan u met een gerust gevoel uw project voortzetten.

De Meuter zorgt voor alle nodige formaliteiten en de klant mag gerust zijn dat alles conform de wetgeving zal worden verwijderd.

Onze mensen beschikken sinds kort over tablets en een voor ons geschreven mobiele app waarmee de ploegen permanent in contact staan met onze binnendienst en de informatieoverdracht digitaal wordt verzekerd. Alle luchtmetingen, plannen, asbestinventarissen, registers enz. zijn op die manier instant beschikbaar voor onze diverse diensten. Dat komt de kwaliteit, de veiligheid en het milieu ten goede.

Slopen


Nadat de eventuele aanwezige asbesthoudende toepassingen verwijderd zijn en de ontmantelingsfase afgerond is, kan er gestart worden met de eigenlijke sloop. Bij de opmaak van het plan van aanpak wordt er rekening gehouden met diverse parameters zoals de staat van de constructie, de hoogte, haar ligging ten overstaan van de omliggende gebouwen en de openbare weg, de eventuele te behouden onderdelen, de planning, enz.

We spreken hier bewust over constructie want De Meuter sloopt meer dan alleen maar gebouwen. Ook bruggen, tunnels, industriële sites, … ja zelfs vliegtuigen zijn al in de klauwen van onze sloopmachines beland.

Het principe is echter altijd hetzelfde. Op welke manier kunnen we op de meest economische manier, in de meest veilige en milieuvriendelijke omstandigheden, binnen een zo kort mogelijke tijd de constructie afgebroken, opgeladen en afgevoerd hebben en dat binnen de grenzen van de gestelde randvoorwaarden?

Dat lijkt een eenvoudige vraag, maar het antwoord hierop vinden kan soms toch een uitdaging zijn. Gelukkig kunnen we hierbij terugvallen op een decennialange ervaring en dat in diverse domeinen. Doch ook wij begeven ons vaak nog op onbetreden terrein en zijn enigszins fier dat de klanten ons de kans en het vertrouwen geven pionier te zijn op sommige vlakken. Zo is bijvoorbeeld de afbraak van hoge torengebouwen een nieuwe trend aan het worden, waarin wij sinds 2001 zeer bedreven in geworden zijn.

De Meuter is ook permanent in de weer om zich nieuwe technieken eigen te maken in de hoop op die manier de concurrentie telkens een streepje voor te blijven.

Een goede communicatie met de overheid is eveneens cruciaal om bijvoorbeeld tijdelijk een stukje openbaar terrein te kunnen innemen en soms hoort daar dan nacht- of weekendwerk bij. Wij kunnen dan zorgen voor de noodzakelijke vergunningen, signalisatie en wegomleggingen.

In het geval er stabiliserende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals het tijdelijk opvangen van gemene muren of andere bouwdelen, doen we een beroep op gespecialiseerde partners.

Slopen betekent dan ook meer dan met een voorhamer een muur inkloppen. Het vereist precisie, inzet en vermogen. Een project kan dan ook alleen maar slagen wanneer het geheel van de deelactiviteiten als een geoliede machine in de weer is. Mens en machine moeten op de juiste momenten worden samengebracht om de klus te klaren terwijl daarachter de logistieke molen optimaal moet functioneren om alle puin afgevoerd te krijgen. Alleen op die manier kunnen doelstellingen worden gehaald en kan de bouwheer starten met de volgende fase van zijn project.

Grondwerken en saneringen


Grondwerk is vandaag meer en meer specialistenwerk geworden. Het uiteindelijke doel is weliswaar een bouwput uitgraven, maar er moet tegelijk rekening worden gehouden met de grondwaterstand, de op te vangen gronddrukken, de faseringen, de eventuele aanwezige vervuilingen, de gelaagdheid van de ondergrond, de afwerkingstoleranties, enz.

Daarnaast moet men beschikken over een uitgebreid netwerk van afzetmogelijkheden waar de uitgegraven gronden op een legale manier kunnen worden gedeponeerd. De Meuter beschikt over een zeer grote capaciteit aan afzetmogelijkheden en kan dan ook grote volumes grondwerk aan. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de acceptatiecriteria die gelden op de diverse locaties.

Indien op het perceel vervuilde grond aanwezig is, wordt – op basis van het Technisch Verslag en de bijhorende conformverklaring – een plan van aanpak opgesteld. De vervuilde fracties worden hetzij rechtstreeks afgevoerd naar de grondreinigingscentra (GRC) of voorlopig afgevoerd naar onze Tijdelijke OpslagPlaats (TOP) in Grimbergen. Op die locatie wordt de grond apart bemonsterd en wordt – in functie van die resultaten – een eindbestemming gekozen. Lopende projecten – die bijvoorbeeld plots geconfronteerd zouden worden met vervuild materiaal – kunnen hierdoor snel gedeblokkeerd worden. De bewuste partijen worden dan op onze TOP in aparte boxen opgeslagen en verder geanalyseerd om ten slotte op een later tijdstip een definitieve eindbestemming te kunnen krijgen.

Naast het klassieke grondwerk wordt De Meuter ook nauw betrokken bij de funderingswerkzaamheden. Die noodzaken namelijk berijdbare pistes vanaf dewelke de palenmachines of andere moeten kunnen werken. Daarnaast verzorgen we de gefaseerde afvoer van de vrijgekomen gronden uit de paalfunderingen, de slibmuren en eventuele geboorde ankers. Door onze jarenlange aanwezigheid op de werven hebben we dan ook nauwe samenwerkingsbanden opgebouwd met die aannemers, hetgeen resulteert in een vlotte samenwerking.

Soms wordt er ook al in de hoogte gebouwd terwijl de bodem van de bouwput nog niet bereikt is. In dat geval zal de grond ‘in stross’ moeten worden verwijderd. Dit ‘mollenwerk’ omvat het afgraven met kleine middelen en het bovenhalen van de specie langs een beperkte opening. De Meuter heeft hierin eveneens een zeer grote staat van dienst. Naast vele kantoorgebouwen werd ook een groot deel van de Brusselse tunnels op die manier door ons gegraven.

Inzameling en recyclage


Op de werf, aan de bron dus, gebeurt de belangrijkste scheiding van de materialen. Van daaruit wordt het vrijgekomen product afgevoerd naar de diverse verwerkingscentra. Voor dat transport beschikt De Meuter over een 80-tal vrachtwagens en een 400-tal containers in diverse maten.

Gelet op onze stevige inplanting in en rond Brussel hebben we in de buurt twee belangrijke centra opgericht die instaan voor de verwerking van de diverse fracties uit de hoofdstad en daarrond.

  • In Grimbergen hebben we een 8 ha groot recyclagecentrum waar alle steenachtige fracties worden aangeleverd, gebroken en als nieuwe funderingsmaterialen worden doorverkocht. Ook is hier een betoncentrale aanwezig waardoor cementgebonden materialen kunnen worden aangemaakt. We beschikken over een eigen labo die de kwaliteit van het eindproduct nauwlettend in de gaten houdt teneinde COPRO-gekeurd materiaal te kunnen afleveren.
  • In Neder-over-Heembeek hebben we een 2ha groot sorteercentrum waar alle vuil en afval van sloopwerken worden aangeleverd. Dat afval wordt eerst machinaal verder uitgezuiverd en vervolgens op een ‘leesband’ gelegd waar de diverse stromen verder manueel worden uitgesorteerd. Dat resulteert in een zuiverder eindproduct dat hierdoor aantrekkelijker is voor de verdere verwerkers (hout, plastiek, banden, enz.). De steenachtige materialen worden afgevoerd naar het recyclagecentrum in Grimbergen.

Beide centra zijn toegankelijk voor andere bedrijven, voor de particulieren en voor de stadsdiensten. Vanaf beide centra wordt ook bijna dagelijks via boottransport afgevoerd naar de verder gelegen verwerkingscentra in binnen- en buitenland.

Het afval dat verwijderd wordt op werven die te ver verwijderd liggen van die beide centra, wordt afgevoerd naar andere vergunde verwerkers in het land.

Door die doorgedreven recyclagetechnieken is de graad van recyclage zeer hoog en moet slechts een zeer beperkt deel uiteindelijk naar vergunde stortplaatsen worden vervoerd. Het grootste gedeelte komt terecht in herbruiktoepassingen waar ons aangeleverde product als basisingrediënt voor de aanmaak van nieuwe toepassingen wordt verwerkt. Het deel dat hiervoor niet geschikt is wordt uiteindelijk verbrand en zal haar calorische waarde alsnog ter beschikking stellen.

Totaalaanpak


We willen het onze klanten ook graag gemakkelijk maken door al de expertise waarover we beschikken te bundelen. De focus komt dan te liggen op het ‘geheel’ in plaats van op de deeltaken. Dat zorgt er in de meeste gevallen voor dat het project sneller afgewerkt kan worden en eventuele conflicterende activiteiten in eigen beheer kunnen worden aangepakt. De klant vaart hier wel bij. Hij heeft één aanspreekpunt, één partij en moet niet meer optreden als bemiddelaar of scheidsrechter.

De Meuter beschikt over de expertise en de middelen om zowel kleine als zeer grote opdrachten nagenoeg instant te kunnen aannemen en in te plannen. Terwijl de binnendiensten zorgen voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen zijn de planners al bezig met het logistieke verhaal.

Die flexibiliteit is alleen maar mogelijk omdat we kunnen terugvallen op een brede basis van mensen en machines. Zowel eigen als ingehuurd.